Közzétételi lista

Az iskola elérhetősége

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.
OM kódja: 027945
Telefon: 76/482-071
Fax: 76/507-523
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu

 

Elérhetőségünk

1.

Intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/1.
2.  Intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/3. 
3.  Szakmai alapdokumentum, honlapjának elérhetősége 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/9.
4. Az Intézmény döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv 1. sorszám alatt meghatározott adatai. 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/11.
5.

Az Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

 - A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

- SZMSZ

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     II/1.
6. Az Intézmény felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) a) pontja
7.  A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) b) pont
8.  Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) c) pont
9.  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) d) pont
10. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) e) pont
11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) f) pont
12.

A szervezeti és működési szabályzat,

a házirend és

a pedagógiai program.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) g) pont
13. A tantestület tagjai 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) a) pont
14. NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) b) pont
15. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) c) pont
16. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) d) pont
17. A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) e) pont
18. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) f) pont
19. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) g) pont
20.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit,

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) h) pont
21. Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) i) pont
22.  A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. § (3) bek.

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries